Monday, May 7, 2012

phong trào máy bay bà già chăn phi công trẻ

Giờ đây, có rất nhiều máy bay bà già chủ động tìm phi công, không còn như ngày xưa nữa

No comments:

Post a Comment